พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่สอดเป็นที่ราบประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่อำเภอ นอกนั้นเป็นที่ภูเขาสูง
 
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  3  ฤดูได้แก่
         - ฤดูฝน        ปกติ     เริ่มตั้งแต่               เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
         - ฤดูหนาว   ปกติ    เริ่มตั้งแต่               เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
         - ฤดูร้อน     ปกติ     เริ่มตั้งแต่               เดือนมีนาคม - เมษายน
 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  27 องศาเซลเซียส
         อุณหภูมิเฉลี่ย       เดือนมกราคม  -  มีนาคม                 23.1  องศาเซลเซียส

         อุณหภูมิเฉลี่ย       เดือนเมษายน  -  มิถุนายน               28.9  องศาเซลเซียส

         อุณหภูมิเฉลี่ย       เดือนกรกฎาคม  -  กันยายน             27.7  องศาเซลเซียส

         อุณหภูมิเฉลี่ย       เดือนตุลาคม  -  ธันวาคม                  23.8  องศาเซลเซียส 
 
 
ภูเขาที่สำคัญ
 
เทือกเขาถนนธงชัย
         เทือกเขาถนนธงชัยเป็นเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สอดใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างอำเภอแม่สอดกับอำเภอเมืองตาก และเป็นสันปันน้ำระหว่างแม่น้ำเมยกับแม่น้ำปิง อยู่ในเขตอำเภอ        แม่สอด มีความยาวประมาณ   80  กิโลเมตร
         ยอดเขาสูงสุดในเขตอำเภอแม่สอดสูง 870  เมตรจากระดับน้ำทะเลเทือกเขานี้เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดตากออกเป็น 2 ภาคคือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอำเภอที่อยู่ในเขตตะวันออกมีอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา  และอำเภอวังเจ้าภาคนี้จะมีอากาศร้อนจัด  และแห้งแล้ง  ฝนตกน้อย (ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เรียกว่า “เขตร่มเงาฝน” เนื่องจากอีกภาคหนึ่งมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเล คือ          ทะเลอันดามันในเขตประเทศพม่า    ลมไม่สามารถพาน้ำซึ่งจะเป็นฝนไปตกอีกภาคหนึ่งเพราะมีเทือกเขา-ถนนธงชัยกั้นอยู่) อำเภอที่อยู่ในภาคตะวันตกมี อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภออุ้มผางและอำเภอพบพระ   ภาคนี้มีอากาศหนาวเย็นฝนตกชุกอุดมสมบูรณ์
 
ป่าไม้   ได้แก่  พื้นที่ป่าไม้  มีจำนวน  1,390,494  ไร่  แยกเป็น
         - พื้นที่ป่าสงวน    จำนวน                               648,687  ไร่
         1.  ป่าแม่สอด                                                246,500  ไร่
         2.  ป่าช่องแคบ – แม่โกนเกน                         47,500     ไร่
         3.  ป่าแม่ละเมา                                             354,687   ไร่
        
          - พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
         1.  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช               93,120    ไร่
         2.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ                 534,375  ไร่
 
ดิน  ได้แก่  พื้นที่ของอำเภอแม่สอดมีประมาณ  1,986.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,241,322.5  ไร่  แบ่งเป็น  ที่ดินในการทำการเกษตร  จำนวน  346,116  ไร่  แยกเป็น
         - พื้นที่ทำนา                        จำนวน  74,360  ไร่  หรือร้อยละ 28.40 ของพื้นที่การเกษตร
         - พื้นที่ทำสวน                     จำนวน  22,161  ไร่  หรือร้อยละ  6.40  ของพื้นที่การเกษตร
         - พื้นที่ทำไร่                        จำนวน  249,298  ไร่
         - พื้นที่ที่ทำการประมง      จำนวน   87.76  ไร่
 
 
แร่ธาตุ
อำเภอแม่สอดมีแร่ที่สำคัญ  คือ  แร่สังกะสี  อยู่ในพื้นที่บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง
         การทำเหมืองแร่
         ในพื้นที่อำเภอแม่สอด   มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทำเหมืองแร่ จำนวน 2 บริษัท   คือ
         1)      บริษัท  ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
         2)      บริษัท  ตากไมนิ่ง จำกัด
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
         -  แม่น้ำเมย  (พม่าเรียกว่า  “แม่น้ำตองยิน”)  เป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติ    ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า    แม่น้ำสายนี้มิได้ไหลล่องจากเหนือมาทางใต้เหมือนแม่น้ำโดยทั่วไป  แต่ไหลจากใต้ขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งเหมือนแม่น้ำกกในเขตจังหวัดเชียงราย  โดยแม่น้ำเมยมีต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอพบพระ และไหลผ่านอำเภอแม่สอด  ทางทิศตะวันตกผ่านอำเภอแม่ระมาด  อำเภอท่าสองยาง   ตลอดจนถึงอำเภอ    แม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจบแม่น้ำสาละวินและไหลเข้าไปในเขตพม่า
         -   ลำห้วยแม่ละเมา  เป็นลำห้วยไหลผ่านตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ และตำบลแม่กาษา  ไหลลงสู่แม่น้ำเมยในเขตท้องที่ตำบลแม่กาษา  ลำห้วยนี้ส่วนหนึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพะวอกับตำบลด่านแม่ละเมา
         -   ลำห้วยแม่สอด  ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชัย แล้วไหลผ่านตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะโดยแยกออกเป็น  2 สาย  สายหนึ่งไหลลงแม่น้ำเมยในเขตตำบลแม่ปะ และอีกสายหนึ่งไหลผ่านตำบลพระธาตุ-  ผาแดง  ตำบลแม่ตาว  ตำบลท่าสายลวด  ไหลลงแม่น้ำเมยที่บ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด
         -   อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านหัวฝาย      เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สร้างกั้นลำห้วยแม่สอด  ในเขตบ้านหัวฝาย  ตำบลพระธาตุผาแดง    โดยกรมชลประทานเป็นผู้จัดสร้าง เนื้อที่ประมาณ  500 ไร่  สามารถกักน้ำได้ประมาณ  5.5  ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตรเนื้อที่ประมาณ  10,000  ไร่
         -   โครงการอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยลึก เป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  กั้นลำห้วยในเขตแม่ปะเหนือ  ตำบลแม่ปะ  เป็นโครงการตามพระราชดำริ โดยกรมชลประทานเป็นผู้จัดสร้างใช้เนื้อที่ประมาณ  420  ไร่  สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ  4.8 ลูกบาศก์เมตร  สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้น้ำในการเกษตรเป็นเนื้อที่ประมาณ  4,730  ไร่
         -  โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่  บ้านโกกโก่  หมู่ที่ 4  ตำบลแม่กาษา (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 

 
การท่องเที่ยว
อำเภอแม่สอดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดังนี้

ศาลเจ้าพ่อพะวอ

    

          ศาลเจ้าพ่อพะวอ  ตั้งอยู่เนินเชิงเขาพะวอ  บนทางขวาถนนสายตาก - แม่สอด ทางหลวงหมายเลขที่ 105 บริเวณกิโลเมตรที่  62 –63   ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดประมาณ   17   กิโลเมตร   ในศาลมีรูปหล่อเจ้า-พ่อพะวอ  (พะวอ  แปลว่า  นายขาว)  ยืนถืออาวุธง้าว  ด้วยท่าทีสง่างามมาก  เป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง  ตลอดจนผู้ที่มาท่องเที่ยวผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมากเล่ากันว่า  ท่านเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยงเป็นนายด่านแม่ละเมา  คอยป้องกันข้าศึกมิให้ข้ามเขาเข้ามาในเมืองไทยมีผู้เล่าว่าศักดิ์สิทธ์มาก  ถ้าใครไปล่าสัตว์บริเวณเขาพะวอมักเกิดเหตุต่างๆ  เช่น รถเสีย  เจ็บป่วย หรือหลงทาง 
และเพราะเหตุที่เจ้าพ่อพะวอเป็นนักรบจึงชอบเสียงปืน  ผู้ที่เดินทางผ่านหรือไปกราบไหว้สักการะจึงยิงปืนถวายท่านหรือจุดประทัดหรือกดแตรรถถวาย  ด้านทางขวามือเป็นที่ชมทิวทัศน์  ภูเขา   ป่าไม้ ตามธรรมชาติสวยงามมาก และ ยังเปรียบเสมือนที่พักริมทางอีกด้วย เพราะเมื่อเลยศาลไปเพียงเล็กน้อยจะเป็นทางลาดลงมุ่งสู่อำเภอแม่สอด   ด้านซ้ายมือจัดเป็นสนามยิงปืนสำหรับผู้ที่จะยิงปืนถวายเจ้าพ่อ               
 
 

ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน

 
tak28


              
ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน อยู่ทางขวามือริมเส้นทางสายตาก –แม่สอด ตรงกิโลเมตรที่ 71-72 เป็นศาลเจ้าริมทางลักษณะเดียวกับศาลเจ้าพ่อพะวอ  ศาลนี้เพิ่งสร้างเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อปลายปี 2523  เหตุที่สร้างศาลนี้เล่ากันว่ามีคหบดีผู้หนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคอัมพาตมาช้านานแล้วได้ฝันว่ามีผู้มาบอกให้สร้างศาลเจ้าพ่อขุนสามชนขึ้นตรงบริเวณที่เป็นศาลปัจจุบัน คหบดีผู้นั้นจึงสร้างศาลขึ้นถวายเรียกว่าศาลเจ้าพ่อขุนสามชนนับแต่นั้นมาอาการของคหบดีผู้นั้นก็เป็นปกติชาวบ้านจึงให้ความเคารพ
           
 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 21:00 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 5,137 คน
  เมื่อวาน 7,510 คน
  7 วันที่ผ่านมา 43,339 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,469,100 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา