พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว3041 ลว.20 ก.พ.63การประชุม กธจ.ตาก และตรวจราชการการของ ผต.นร. เขต17
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2463 ลว.12 ก.พ.63 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท. (ก.พ.63)
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น. (ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว587 ลว.13 ม.ค.63 กำหนดการตรวจราชการ ผต.มท. เขต17(22มค63)
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว299 ลว.8 ม.ค.63 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนฯ
โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2563 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก0017.2/ว20439 ลว.6 ธ.ค.62_ประเด็นตรวจฯ ผต มท ประจำเดือน ธ.ค.62
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว21077 ลว.20 ธ.ค.62 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการAFS-15พย62
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
7
ประเด็น/แบบรายงานฯ การตรวจราชการ มท. (พ.ย.62) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว19207 ลว.18 พ.ย.62
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2562 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:51 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว18825 ลว.12 พ.ย.62 แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฯ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2562 เวลา 12:01 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
10
แบบข้อมูลทำเนียบส่วนราชการจังหวัดตาก ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว16837 ลว. 8 ต.ค.62
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2562 เวลา 08:54 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
11
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว15087 ลว.9 ก.ย.62 ประเด็นตรวจราชการ ผต.มท. เขต17 และแบบรายงานฯ รวม 2 แบบฯ
โพสต์เมื่อ 9 ก.ย. 2562 เวลา 10:28 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
12
แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด" ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว14071 ลว.21ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 17:02 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว13850 ลว.16 ส.ค.62 การจัดทำรายงานผลงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
โพสต์เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
14
ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด(จ.ตาก) ปีเพาะปลูก 2561/2562 ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว14063 ลว.21 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
15
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว14045 ลว. 20 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2562 เวลา 18:07 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
16
ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (สิงหาคม 2562) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว13388 ลว.8 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 16:12 น. (ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
17
doc4_แบบฟอร์มสำรวจปัญหาอุปสรรคKPIฐานข้อมูลฯ620807
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
18
doc3_คู่มือการใช้งานระบบนำเข้าKPIฐานข้อมูลฯ620802
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
19
doc2_TemplateKPIฐานข้อมูลจังหวัด_แก้ไข1Aug62
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:34 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
20
doc1-PPTแนวทางKPIฐานข้อมูลฯ_VCS19Jul62_แก้ไข
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14:29 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ ตก 0017.2/ว12563 ลว.25กค.62
โพสต์เมื่อ 25 ก.ค. 2562 เวลา 16:02 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
22
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ผต.มท.เขต17 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก0017.2/ว12345 ลว.23 ก.ค.62
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
23
การตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผต.นร.เขต17 ปี 2562 รอบ2 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว11114 ลว.2 ก.ค.62new2
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:44 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
24
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. (กรกฎาคม 2562) ตามหนังสือ ตก0017.2/ว11515 ลว.8 ก.ค62
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
25
สถิติการเข้าใช้งาน และ สรุปผลประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งาน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15:33 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 3,350 คน
  เมื่อวาน 4,848 คน
  7 วันที่ผ่านมา 37,532 คน
  เดือนที่แล้ว 166,674 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,581,038 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา