พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
126
แบบฟอร์มข้อมูลพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 16:15 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
127 ' border=1 height=30 >
สิ่งที่ส่งมาด้วย_พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 15:10 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
128
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว10544 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 14:58 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
129
การรายงานผลตามประเด็นตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ.ฯ ตามหนังสือ ที่ ตก0017.2/ว4089 ลว.7มีค60
โพสต์เมื่อ 8 มี.ค. 2560 เวลา 08:49 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
130
การตรวจราชการของผู้ตรวจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ประจำปี 2560 รอบ1 (พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และแบบรายงานฯ)
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2560 เวลา 14:26 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
131
เอกสารการรายงานข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 เวลา 10:36 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
132
การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด) จังหวัดตาก ตามหนังสือ ตก0017.2/ว2441 ลว. 8 ก.พ.60
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2560 เวลา 16:21 น. (ดาวน์โหลด 109 ครั้ง)
133
ประเด็นตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และนายอำเภอ (Achievement Monitoring System)
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2560 เวลา 14:26 น. (ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
134
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 เวลา 14:22 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
135
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว1734 ลว. 27 ม.ค.60 การสำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2560 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
136
คำชี้แจงในการใช้ระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
137
สรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ (Achievement Monitoring System) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 (19 ม.ค.60)
โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2560 เวลา 16:34 น. (ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
138
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบรายงาน (ตก 0017.2/ว664 ลว.12 ม.ค.60)
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2560 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
139
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานสำรวจสถานที่เก็บข้าวเปลือก ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่่ ตก0017.2/ว51146 ลว 28 พ.ย.59
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2559 เวลา 17:50 น. (ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
140
ป้ายประชาสัมพันธ์ถวายอาลัย (ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2559 เวลา 13:40 น. (ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
141
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือข้อราชการ ระหว่าง ผวจ.ตาก กับนายอำเภอ ผ่าน VCS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
142
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ" ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว39027
โพสต์เมื่อ 31 ต.ค. 2559 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
143
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนราชการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว38278 ลว.18 ต.ค.59)
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2559 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
144
แบบสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก 59-09-28
โพสต์เมื่อ 5 ต.ค. 2559 เวลา 14:37 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
145
การจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จังหวัดตาก (ตก0017.2/ว36347 ลว.21 ก.ย.59
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2559 เวลา 16:02 น. (ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
146
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/หารือข้อราชการ ระหว่าง ผวจ.ตาก กับนายอำเภอ ผ่าน VCS ตุลาคม 2559
โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2559 เวลา 15:50 น. (ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
147
การประชุมติดตามความก้าวหน้าและหารือข้อราชการ ระหว่าง ผวจ.ตาก และ นายอำเภอ ผ่านระบบ VCS ประจำเดือนกันยายน 2559
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 เวลา 09:38 น. (ดาวน์โหลด 118 ครั้ง)
148
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ที่ ตก 0017.2/ว11600 รายงานติดตามการนำเข้าข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางฯ (ณ วันที่ 5 ก.ค.59) พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ก.ค. 2559 เวลา 10:25 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
149
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 (ลว. 30 มิ.ย. 59) เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2559 เวลา 09:56 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
150
การสำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว9099 ลว.8 มิ.ย.59)
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 10:45 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,440 คน
  เมื่อวาน 10,906 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,515 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,457,893 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา