พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรบุคคลค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย.62
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2562 เวลา 13:39 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
2
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตาก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
3
การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
4
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปี 2561 ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 13:36 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
5
เอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:22 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
6
เอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
7
เอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
8
เอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
9
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ ตาม ว43/2553 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08:56 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
10
เอกสารประกอบ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
11
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
12
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนจังหวัดตาก (23 มี.ค.61)
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
13
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดตาก (26 ก.พ.59)
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
14
ภาพแบนเนอร์ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 155 ครั้ง)
15
เอกสารบรรยาย_ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบฯ 2561
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2560 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 199 ครั้ง)
16
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2560
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 16:23 น. (ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
17
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลปริมาณงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2560 เวลา 21:37 น. (ดาวน์โหลด 185 ครั้ง)
18
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่นในจังหวัด
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2560 เวลา 21:37 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
19
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลปริมาณงานด้านกิจการพิเศษของจังหวัด
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2560 เวลา 21:35 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
20
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลปริมาณงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของจังหวัด
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2560 เวลา 21:34 น. (ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)
21
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลการบริหารราชการทั่วไปของจังหวัด
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2560 เวลา 14:29 น. (ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย๑ ตามหนังสือจังหวัดตากที่ตก ๐๐๑๗.๕/ว ๖๔๘๘ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2560 เวลา 17:00 น. (ดาวน์โหลด 159 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนักข้าราชการไทยไม่โกง
โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา 08:49 น. (ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖ ลว ๒๕ ส.ค. ๕๙
โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา 08:48 น. (ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
25
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
โพสต์เมื่อ 19 มี.ค. 2557 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 154 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,705 คน
  เมื่อวาน 4,993 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,962 คน
  เดือนที่แล้ว 173,609 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,828,659 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา