พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน...

มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน

โพสต์เมื่อ : 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:25 น.


  • สำนักงานจังหวัดตาก
              - คู่มือ 1 : งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่่นที่จังหวัด)
             - คู่มือ 2 : การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬาและบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
             - คู่มือ 3 : การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์การอื่น
              - คู่มือ 4 : การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้เสียชีวิต
              - คู่มือ 5 : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
              - คู่มือ 6 : การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก
              - คู่มือ 7 : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2562
              - คู่มือ 8 : ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              - คู่มือ 9 : หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563


  • หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

  • หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
              - นวทางปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในชุมชนระดับตำบล กรณีโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ประจำปี 2561
             - คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

  • หน่วยงานสังกัดกรมที่ดิน
              - คู่มือบริการประชาชน
      
        - สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

  • หน่วยงานสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
               - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดตาก พ.ศ.2560
  • หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               - คู่มือสำหรับประชาชน(กรมปศุสัตว์)
               - คู่มือสำหรับประชาชน(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก)

  • หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
              - การตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน
             - คู่มือบริการประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก 
             - คู่มือบริการประชาชน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 

  • สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
             - คู่มือประชาชนและบริการข้อมูล

  • หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
           - คู่มือบริการประชาชนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


  • หนังสือ คำสั่ง ประกาศ 
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th info.go.th

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 9,587 คน
  เมื่อวาน 4,672 คน
  7 วันที่ผ่านมา 34,198 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,455,134 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา