PMQA

  PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

CS 7 จังหวัดต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อสราชการ โดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

คู่มือการให้บริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน

PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

IT 1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

IT 2 ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

IT 3 ระบบฐานข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

IT 4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร

       แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตากแผน 4 ปี ปีงบประมาณ 2553-2556

       แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตากประจำปี ปีงบประมาณ 2555

       แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตากประจำปี ปีงบประมาณ 2554

       แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตากประจำปี ปีงบประมาณ 2553

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 3 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 1 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 4 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 3 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 1 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 4 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 3 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 2 

      สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 

      คู่มือวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          1. การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          2. คู่มือการให้บริหารทางการเงิน

          3. การออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน

IT 5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System)

        ข้อมูลเตือนภัยเพื่อการบริหาร

        ระบบเตือนภัยน้ำท่วม

        ระบบเตือนภัยโคลนถล่ม

        ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

        รายงานข้อมูลเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วม โคลนถล่ม

        รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบ 9 เดือน)

        รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบ 12 เดือน)

IT7  แผนการจัดการความรู้

       1.การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

       2.การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

       3.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (เน้นเพิ่มผลผลิตและช่องทางจัดจำหน่าย)

  PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

HR 4 จังหวัดต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดตาก

  PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

PM 4 จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพื่อให้จังหวัดจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดตากปี พ.ศ. 2554 ส่วนที่ 1

แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดตากปี พ.ศ. 2554 ส่วนที่ 2

แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดตากปี พ.ศ. 2554 ส่วนที่ 3

แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดตากปี พ.ศ. 2555

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จังหวัดตาก

 

  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 1
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 2
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 3
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 4
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 5
  ตัวอย่างการตอบคำถามตามเกณฑ์ปี 2550 ส่วนที่ 6